Volkstuinvereniging Heerenveen

Samen tuinieren…

Onze regels voor de leden

Foto_08032013_VII

LEDEN

Artikel 2: Lidmaatschap.

Het lidmaatschap vangt aan na acceptatie van het bestuur, ondertekening van het huurcontract en het voldoen van de huur en waarborgsom. Leden zijn verantwoordelijk voor hen op het complex verblijvende familieleden en gasten. Om beroepskrachten zo beperkt mogelijk in te zetten is het bestuursbeleid gericht op bevordering van de zelfwerkzaamheid van de leden. Leden kunnen derhalve worden opgeroepen voor deelname aan algemene werkdagen. Oproepen hiervoor zijn niet vrijblijvend. Indien geen gevolg wordt gegeven aan dergelijk oproepen rekent het bestuur een bijdrage van één jaarhuur, per perceel dat gehuurd wordt. Vrijgesteld hiervan zijn leden > 70 jaar en anderen die zich naar oordeel van het bestuur verdienstelijk hebben gemaakt. Bij overlijden kan het lidmaatschap worden overgenomen door partner of familielid.

Artikel 3: Huur tuinperceel.

Een tuinperceel wordt gehuurd door middel van een schriftelijk verzoek aan het bestuur. Op de huurovereenkomst is een proeftijd van toepassing van een jaar welke bij gebleken ongeschiktheid – zelfs tussentijds – kan worden beëindigd of als “proef” kan worden verlengd.

Als er geen tuinperceel beschikbaar is wordt de kandidaat-huurder op een wachtlijst geplaatst in volgorde van aanmelding. Bij de verdeling van de tuinpercelen wordt het beleid gevoerd dat elke huurder een tuinperceel ter beschikking krijgt van ongeveer honderd vierkante meter ( één are. Afhankelijk van het aantal lege percelen wordt bepaald dat aan één huurder niet meer dan drie tuinpercelen worden verhuurd. Bij aanvang van het tuinjaar dienen tien onverhuurde percelen beschikbaar te zijn voor nieuwe leden en mogen niet als derde perceel verhuurd worden. Een huurder die een tweede perceel wil huren, gaat voor een huurder die een derde perceel wil huren. De huurder die een derde perceel huurt ontvangt een huurovereenkomst voor een jaar; waarbij jaarlijks in december wordt bekeken of deze overeenkomst verlengd zal worden, o.a. afhankelijk van het aantal lege percelen en een wachtlijst. De borg die wordt gevraagd is gelijk aan die van andere percelen. Het perceel mag niet beplant worden met fruitbomen/ struiken of andere vaste beplanting. Er mogen geen opstal, vaste opbind constructies, pergola, bakken en dergelijk of tegels op worden geplaatst; alleen op het gemeenschappelijk pad met het naast gelegen perceel mogen tegels in overleg worden gelegd. Bij achterstallig onderhoud wordt het huurcontract per direct beëindigd.

Artikel 4: overname tuinperceel.

De huurder die zijn tuinperceel, al dan niet voorzien van opstallen e.d., wil overdoen mag zelf iemand zoeken. Eerst na schriftelijke toestemming van het bestuur kan tot overname van het tuinperceel worden overgegaan.                     

Artikel 5: vakantie, ziekte of overmacht.

Wanneer een huurder door vakantie, ziekte of overmacht gedurende meer dan drie weken zijn tuin niet kan of door een ander wil laten verzorgen dient hij dit mee te delen aan bestuur of beheerder. Dit is met name van belang in het zomerse groeiseizoen. Overtreding van dit artikel leidt tot een officiële waarschuwing.

Artikel 6: Verkoop activiteiten.

Het is niet toegestaan producten van het tuinperceel te verkopen. In uitzonderlijke gevallen kan de huurder schriftelijk toestemming vragen aan het bestuur. Verkoop voor ideële doeleinden voor de volkstuinvereniging is toegestaan.

Artikel 7: Colportage en reclamemateriaal.

Colportage of het verspreiden van reclamemateriaal voor niet-natuur educatieve doelstelling is verboden.

Artikel 8: Huur, lidmaatschapsgeld, waarborgsom en kosten.

De hoogte van huur, lidmaatschapsgeld en waarborgsom wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Bij inschrijving wordt eenmalig een bedrag van € 5,00 in rekening gebracht.

Artikel 9: Royement lidmaatschap en beëindiging huur tuinperceel.

Het bestuur is bevoegd lidmaatschap en huur te beëindigen bij overtredingen van gedragsregels.

Artikel 10: Beëindiging lidmaatschap.

De huurder beëindigt zijn lidmaatschap schriftelijk. Het verzoek dient uiterlijk 1 december van het lopende jaar te zijn ingediend bij bestuur of beheerder. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient het tuinperceel te worden ontruimd voor het einde van het kalenderjaar of eerder als dit met het bestuur is overeengekomen. Anders kunnen er achteraf (sanerings-)kosten in rekening worden gebracht.

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de Volkstuinvereniging Heerenveen 22-11-2017.