Volkstuinvereniging Heerenveen

Samen tuinieren…

Onze overige regels

Foto_08032013

OVERIG

Artikel 33: Verenigingsgebouw en toilet.

Het verenigingsgebouw is beschikbaar voor verhuur. Bij verhuur dient tenminste één persoon lid van de volkstuinvereniging te zijn. Deze voorwaarde geldt niet voor organisaties welke enige verwantschap hebben met natuureducatie en/of beleving. De tarieven van huur en consumpties worden door het bestuur bepaald. Voor elke huurder is een sleutel van het toilet beschikbaar. Voor de sleutel moet een waarborgsom worden betaald.

Artikel 34: Slotbepalingen.

Ieder lid is verplicht zich aan de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement en de voorschriften/aanwijzingen van beheerder, het bestuur en de algemene ledenvergadering te houden. In gevallen waarin dit HR niet voorziet beslist het bestuur behoudens beroep op de algemene ledenvergadering.

Artikel 35: Wijziging en vaststelling Huishoudelijk Reglement.

Het Huishoudelijk Reglement kan worden gewijzigd bij besluit van de algemene ledenvergadering en voorstel tot wijzigen dient op de agenda van deze vergadering te worden vermeld. Ieder lid ontvangt een HR of dient hierom te verzoeken indien dit benodigd is voor het goedkeuren/beoordelen van de voorstellen op datzelfde HR. Het HR treedt in werking op de eerste dag volgend op de dag waarop dit HR door de algemene ledenvergadering is vastgesteld. Alle vorige vastgestelde Huishoudelijke Reglementen komen daarbij te vervallen.